НАШИЯТ ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МИОМАТА НА МАТКАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕПАРАТА СЕВИТ-ФОРТЕ
К.м.н., Агнаева Н.З. гинеколог – Център за съвременна медицина “Примавера медика” - Москва

Миомата /лейомиомата, фибромиомата/ е доброкачествен тумор, който се образува в мускулната и съединителната тъкан на матката. Тази патология се явява един от най-актуалните проблеми в гинекологията във връзка с честотата /20-37% от туморите на женската репродуктивна система/, възникването на усложнения, съпътстващи нарастването на тумора /кръвотечения,следкръвозагубна анемия,вторични изменения на миоматозните възли и др./, а също и във връзка с преразглеждането на разширените показания за хирургично отстраняване на матката,защото 80% от тези гинекологични вмешателства са вследствие наличието на миома и нейните усложнения.

До сега няма единно мнение за причините за развитието на миома. Повечето последователи дават приоритет на хормоналнитге нарушения и хормонозависимостта за големината /нарастването/ на миоматозните възли. Други автори се спират на влиянието на инфукциите за развитието на миома /вътрематочните контрацептиви, абортите, възпаленията, половопредаваните инфекции/. Определено значение имат нарушенията на имунната защита, периферната хемодинамика, водно-солевата обмяна.Открита е генетична предразположеност към възникването на миома.

Клиничната картина при миомата на матктата се отличава с широко разнообразие и зависи от възрастта на пациентката,продължителността на заболяването, локализацията и големината на тумора и наличието на съптстващи паталогични процеси. Нерядко миомата протича “безсимптомно” т.е. отсъстват оплаквания и нарушения в менструацията.

Основни симптоми на миомата са болката, обилните генитални кръвотечения, както по време на менструация /менорагии/, така и извън нея /метрорагии/, нарушението на функциите на съседни органи. Обилните продължителни менструации като правило се наблюдават при подслизестата миома, но могат и да бъдат и при друга локализация на възлите, особено в съчетание с ендометриоза на тялото на матката. Основни методи за лечение на миомата на матката са оперативният и консервативният.

Консервативното лечение на миомата се свежда до спиране на нарастването на тумора и назначаване на симптоматични препарати за лечение на усложненията. В наши дни не съществува общоприета схема за лечение, а също и няма препарати за радикална лечение на миомата.

Принципите на неоперативното лечение на миомата са основани на концепцията за хормонозависимия характер на тумора и използването на средства,задържащи развитието му. Обаче съществуват ред противопоказания за приемането на хормонални препарати, определящи основата на консервативната терапия на миомата на матката: тромбоемболия и тромбофлебит в анамнезата, варикозно разширени вени, хипертония, различни нарушения на функциите на ендокринната система, операции по повод на злокачествени тумори в анамнезата и др.. Така също и по данни на много автори хормоналната терапия е ефктивна при жените със съхранена менструална функция, а след спирането на приема на хормонални препарати, продължава бързото нарстване на тумора.

При консервативното лечение с хормонални препарати тумора намалява на фона на характерните изменения на репродуктивната система, обусловени от хипоестрогенемията и установяващата се медикаментозна аменорея. Страничните ефекти от тяхното приемане са хипоестрогенните състояния “вълни”, потене, главоболие, сухота на влагалището, честа смяна на настроението, депресия, намаляване плътността на костната тъкан.

Във връзка с това в наши дни се изследва възможността за приемане на нехормонални препарати, въздействащи на патогенетичните механизми на нарастването на миомата на матката. Един от тези препарати е Севит-форте.

Цел на нашата работа се явяваше изучаването на влиянието на препарата Севит-форте на болни с миома на матката.

За периода 2002-2005г. в нашата клиника се изследваха и лекуваха 1005 пациентки в репродуктивна възраст с миома .От тях 92% жени са над 35г..

Таблица 1

ВЪЗРАСТ НА ГРУПАТА БОЛНИ
/количество болни 1005/
24-35г. 35-54г.
общо % общо %
81 7,2 924 92,8

Размерите на миомата при всички болни не превишаваха 16 седмична бременност. При 978 /97,3%/ от жените са диагностицирани субсерозни,интрамурални интерстициални възли.При 27 /2,6%/-възли с центростремителен растеж.

При 753 /74,9%/ от болните има едно и повече поколения в анамнезата.

Клиничните прояви /болков синдром,мено – и метрорагии/ в различна степен на изразеност се наблюдават при 972 /96,7%/ от пациентките.

При 723 /71,9%/ от болните се отбелязваше наличие на съпътстващи заболявания,както от страна на “органи- мишени” /млечни жлези,щитовидна жлеза/,така и отстрана на други органи и системи.

При 422 /42%/ от пациентките по–рано е било провеждано неефективно хормонално лечение със синтетични прогестини или гонадолиберини.

На всички пациентки се провеждаше динамично изследване и наблюдение в течение на цялото лечение. Ефективността от провежданата от нас терапия се оценяваше по данните на общо клиничното и лабораторното изследване /кръвен анализ, биохимия, проторомбинов индекс, коагулограма, ниво на половите хормони/, а също и ултразвукова диагностика.

Дозиране ипродължителносст на лечение с препарата Севит-форте: 3 х 3мл. На ден през устата за 4 месеца, с провеждане на повторни курсове.

Към групата на болните , невключени в изследването са пациентки с подслизеста локализация на единия от възлите, големи размери на миомата /над 16 г.с./, бързо нарастване /повече от 4г.с. за една година/, рецидивиращи и хеперпластични процеси на ендометриума в анамнезата.

Резултати от лечението: На основание на динамичното проследяване се отчете,че на фона на Севит-форте в комплекса от лечебни мероприятия при изследваните пациентки се наблюдаваше достоверно намаление на общите размери на тялото на матката.

Таблица 2

ДИНАМИКА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ОБЩИТЕ РАЗМЕРИ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА
Показатели Количество болни /1005/
Намаление размера на тялото на матката 1-ви мес. от лечението 3-4-ти мес. от лечението
Общо % Общо %
654 64,2 998 99,3

Динамиката на измененията на миоматозните възли в течение на четиримесечния курс на лечение беше различна и зависеше от ред причини, преди всичко от тяхната локализация. Обаче може да се констатура,че в края на курса при всички случаи се наблюдава намаляване на миоматозните възли с 45 +/- 5,2%

Миоматозните възли до 15см в диаметър след 1-вия курс на лечение не се визуализираха ехографски при 98,2% от пациентките.

При използването на Севит-форте при повечето болни се нормализираха клиничните прояви на усложнено протичащата миома. Така при болните достоверно се нормализира менструалния цикъл и се намали обема на менструалната кръвозагуба, същевременно се намали и копира болковия синдром, както по време на цикъла, така и извън него, намали се остротата на съптстващите заболявания.

Таблица 3

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ПРИ БОЛНИ С МИОМА НА МАТКАТА
  Количество болни с клинични прояви /972-96,7%/
Преди лечението След лечението
Общо % Общо %
Нарушения на менструалния цикъл 264 27,1 18 1,8
Метрорагия 78 8,7 0 0
Менорагия 864 88,8 14 1,4
Болков синдром 928 95,4 3 0,3
Наруш. във ф-циите на съседни органи 185 19,1 5 0,5
Анемия 247 25,4 13 1,3

Отбелязва се стабилизиране на нивото на естрогените в кръвта, нормализиране на показателите в периферната кръв във всички отбелязани болни.

На фона на лечението със Севит-форте пред нас се изяви значително намаляване на паталогичните промени от страна на “органите-мишени”.Така фиброзно-кистозната мастопатия се наблюдаваше в при 436 /43,3%/ пациентки. След първия курс на лечение признаци на фиброзно-кистозна мастопатия са диагностицирани при 28 /2,7%/ болни.

Таблица 4

 
Количество болни /723-71,9%/
Преди лечението
След лечението
Общо
%
Общо
%
Фиброзно-кистозна мастопатия
436
43,3
28
2,7

При 864 /85,9%/ от пациентките е изявено достоверно намаляване на взлите на щитовидната жлеза при нодозна струма І-ІІ степен.

НЕ ФИКСИРАН НИТО ЕДИН СЛУЧАЙ НА СТРАНИЧНИ ЯВЛЕНИЯ ПРИ НАС.

Всички болни отчетоха подобряване на самочувствието, повишаване на жизнения тонус и настроението.

След края на първия курс на лечението на всички болни е провеждано динамично ваблюдение /един път на 3 месеца/, включващо гинекологичен преглед и ехография.

ПРИ НИТО ЕДИН СЛУЧАЙ НОВ РАСТЕЖ НА ТУМОРА СЛЕД ТРЕТИЯ МЕСЕЦ НЕ СЕ ПРОЯВИ.

453 /45%/ от пациентките проведоха повторен двуседмичен курс на терапия след 6 месеца. Отбелязахме по-нататъшно намаляване на размерите на миоматознинте възли на 15,7 +/- 2,5%

ИЗВОДИ:
На основание на резултатите от клиничната оценка на Севит-форте можем да кажем, че този препарат се явява ефективно средство за лечение на миома на матката и неговото приемане в течение на 3-4 месеца способства за:

1.Регрес на миомата
2.Изчезване или намаляване на болката в областта на малкия таз
3.Изчезване на кръвенистите отделяния до и след менструацията
4.Нормализиране на количеството на менструалната кръв със съответно нормализиране на показателите на периферната кръв,което е особено важно при наличие на анемия
5.Намаляване или пълно изчезване на признаците на фиброзно-кистозна мастопатия
6.Намаляване на възлите в щитовидната жлеза
7.Нормализиране на хормоналния статус
8.Намаление на изразените,съпътстващи заболявания.подобряване на самочувствието и като следствие повишаване качеството на живот при жените с тази патология.

На основание на динамичното проследяване на болни с миома на матката ние направихме извода , че препаратът Севит-форте има дълъг устойчив лечебен ефект, а провеждането на повторни курсове способства за по-нататъшна положителна динамика както от страна на основното заболяване, така и от страна на организма на жената като цяло.

Анализирайки критично опитът за прием на различни хормонални препарати и метаболитната терапия при лечение на миома на матктата, ние стигнахме до извода, че нито един от използваните сега препарати не може да стане средство за радикално лачение на този тумор. Още повече, че метаболитната терапия, в която особенна роля играе препаратът Севит-форте се явява достатъчно ефективен , удобен за приемане, достъпен и сравнително ефтин начин за въздействие на много паталогични процеси и явления, които съпътстват миомата на матката, особеностите на нейното протичане и патогенеза. Отбелязаната многостранност, а също и мекото действие на препарата Севит-форте позволява успешно да се приема в плана за лечение на нарушенията на специфичните функции на органа, така и в плана за радикално съхраняване на здравето на болните.

Очевидно, крайно важен е анализът на динамиката на размерите на миоматозните възли, в зависимост от тяхната локализация, изходните размери, възрастта на жената. Този проблем е задача на нашите по-нататъшни изследвания.